یاد باد آن روزگاران یاد باد.

دوم خرداد روزی که دغدغه حق تعیین سرنوشت در مردم شعله ور گشت و فعل خواستن صرف شد.

فرزندان دوم خرداد 1376 حالا 19 سال سن دارند. آینده از آن این جوانان سربلند کشور ماست. به زودی خواهید دید که نسل دوم خرداد چه ها خواهد کرد!

به امید فردای روشن برای من، تو و تمام مردم دنیا